REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.ihtz.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z utworzonego i zarządzanego przez Usługodawcę Serwisu internetowego udostępnionego pod adresem ihtz.pl oraz prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników korzystających z Serwisu.
 2. Poniższym pojęciom używanym w Regulaminie zostaje nadane następujące znaczenie:
  1. Assistance – ogół usług, które zgodnie z warunkami ubezpieczenia Assistance, Ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić na rzecz Użytkownika Samochodu oraz osób podróżujących Samochodem, w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń określonych w warunkach ubezpieczenia Assistance.
  2. Hasło – ustalany w Serwisie ciąg znaków alfanumerycznych, wymaganych dla autoryzacji dostępu do konta/ usług;
  3. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z późn. zm.);
  4. Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną, dokonujący z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  5. Konto – część Serwisu, w ramach której Użytkownik może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie;
  6. Login – nr rejestracyjny powiązany z adresem e-mail podanym jako dane Użytkownika
  7. Mail – mail wskazany przez Użytkownika przy korzystaniu z usług w Serwisie, za pośrednictwem którego, Usługodawca będzie prowadził z Użytkownikiem korespondencję.
  8. Najemca / Leasingobiorca Samochodu – strona umowy najmu lub leasingu zawartej z Usługodawcą, wskazana jako najemca lub leasingobiorca Samochodu;
  9. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu wraz ze wszystkimi, wymienionymi w jego treści załącznikami;
  10. Logowanie do Serwisu ihtz.pl – logowanie przy użyciu danych użytkowanego Samochodu
  11. Rozszerzenie Assistance – zorganizowane przez Usługodawcę rozszerzenie przez Ubezpieczyciela Samochodu usługi Assistance, uprawniające do korzystania z usługi Assistance poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w określonym zakresie. Rozszerzenie Assistance każdorazowo obejmuje okres do zakończenia obowiązującej polisy OC;
  12. Samochód – samochód oddany przez Usługodawcę do korzystania Najemca / Leasingobiorca na podstawie umowy leasingu lub wynajmu, którego użytkownikiem jest Użytkownik;
  13. Serwis – ogół funkcjonalności udostępnionych przez Usługodawcę pod adresem ihtz.pl;
  14. Ubezpieczyciel – podmiot świadczący usługę ubezpieczenia Assistance którą objęty jest Samochód;
  15. Usługodawca – Motorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 34, 04-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037337, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5220005166, REGON 010267209, adres e-mail: kontakt@hertz.pl, numer telefonu: 22 500 15 00;
  16. Usługi – świadczone za pośrednictwem Serwisu usługi: (i) wystawienia Użytkownikowi Upoważnienia, (ii) zorganizowania Rozszerzenie Assistance oraz (iii) inne usługi dostępne w ramach Serwisu;
  17. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);
  18. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509);
  19. Użytkownik – osoba fizyczna, która zgodnie z decyzją Najemca / Leasingobiorca Samochodu korzysta z Samochodu i jednocześnie korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu;
  20. Upoważnienie – dokument wystawiony przez Usługodawcę jako wynajmującego lub leasingodawcę Samochodu, upoważniający Użytkownika do wyjazdu Samochodem poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu, który umożliwia Użytkownikom:
  1. zarządzanie danymi osobowymi podanymi w Koncie,
  2. dostęp do Konta,
  3. informowanie o dostępnych Usługach,
  4. zamawianie Usług przez Użytkowników,
  5. komunikację dotycząca Usług oraz aktywności w Serwisie,
  6. wypełnianie i przesyłanie Usługodawcy zgłoszenia reklamacyjnego dotyczącego Serwisu lub Usług z wykorzystaniem udostępnionego przez Usługodawcę formularza elektronicznego.
 4. Postanowienia Regulaminu nie naruszają praw przysługujących Konsumentom na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego.
 5. Treści zamieszczone w Serwisie oraz Usługi mogą stanowić utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 6. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia Usługodawcy, znaki towarowe i treści cyfrowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy.
 7. Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

II. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Korzystanie z Serwisu możliwe jest, o ile system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik spełnia następujące, minimalne wymagania techniczne:

  1. Mozilla Firefox w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies, lub
  2. Google Chrome w wersji 30 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Javy, JavaScript i Cookies,
  3. oraz minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.

III. Zakres, warunki i zasady korzystania z Serwisu

 1. Logowanie do Serwisu ihtz.pl odbywa się przy użyciu danych użytkowanego Samochodu.
 2. Z chwilą skutecznego zalogowania się na konto użytkowanego Samochodu, Użytkownik akceptuje warunki niniejszego regulaminu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Zakończenie umowy na użytkowanie Samochodu automatycznie kończy możliwość korzystania z wszelkich usług Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną dla danego Samochodu.
 3. Usługodawca ma prawo zaprzestać świadczenia Usług w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. wykorzystywania przez Użytkownika treści lub Usług niezgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Podczas korzystania z usług Użytkownik zobowiązuje się podawać prawdziwe, pełne i dokładne informacje wymagane przez Usługodawcę.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do utrzymania w tajemnicy i nieudostępniania osobom trzecim  Hasła, niezbędnego do zalogowania się do Serwisu.
 6. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może:
  1. złożyć Usługodawcy zamówienie wydania mu Upoważnienia do wyjazdu poza granice RP lub/i rozszerzyć wariant Assistance którym objęty jest pojazd,
  2. pobrać aktualne potwierdzenie polisy OC oraz dowód rejestracyjny,
  3. zgłosić szkodę drogą online,
  4. umówić wizytę na przegląd,
  5. wybrać serwis do wymiany opon.
 7. Zakazane jest przenoszenie praw przysługujących Użytkownikowi, wynikających z posiadania Konta w serwisie na osoby trzecie.
 8. Użytkownik jest uprawniony do administrowania swoim kontem w Serwisie, w szczególności do dodawania i aktualizowania danych i informacji w ramach swojego Konta.
 9. Usługodawca zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Serwisu, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Użytkownika.
 10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Rezerwacji Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa Serwisu.
 11. Usługodawca nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1648 z późn. zm.). Użytkownik we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Serwisem i korzystanie z jego funkcjonalności.
 12. Usługodawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu, w tym zamawiania Usług, jak również może ograniczyć dostęp Użytkownika do Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  1. podania przez Użytkownika danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  2. naruszania przez Użytkownika dóbr osobistych, w szczególności innych Użytkowników,
  3. działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne dokonywanie Rezerwacji, które następnie są anulowane.

  Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu nie może dokonać powtórnego Logowania bez uprzedniej zgody Usługodawcy.

IV. Upoważnienie i Rozszerzenie Assistance

 1. Użytkownik za pośrednictwem Serwisu może złożyć Usługodawcy wniosek o wydanie mu Upoważnienia lub/i Rozszerzenia wariantu Assistance przez Ubezpieczyciela. Wniosek składa się za pośrednictwem formularza dostępnego w Serwisie. Po otrzymaniu wniosku Usługodawca przesyła kod weryfikacyjny na numer telefonu podany we wniosku. Użytkownik serwisu potwierdza transakcję wpisując otrzymany kod w portalu ihtz.pl.
 2. W przypadku poprawnego uzupełnienia formularza, zatwierdzenia transakcji oraz po ewentualnej akceptacji Koordynatora Floty, dokument w formacie PDF będzie dostępny do poprania na portalu ihtz.pl
 3. Jeżeli we wniosku, Użytkownik nie wskazał chęci Rozszerzenia wariantu Assistance, a Usługodawca stwierdzi, iż Użytkownik takiego rozszerzenia nie posiada, Usługodawca może zaproponować Użytkownikowi złożenie takiego wniosku i wykupienie Rozszerzenia Assistance. Decyzja Użytkownika w zakresie wykupienia Rozszerzenia Assistance jest całkowicie dowolna.
 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać warunków korzystania z Samochodu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, określonych w Upoważnieniu. Ponadto Użytkownik, w zakresie korzystania z Samochodu, obowiązany jest stosować się do warunków i zasad określonych w umowie najmu lub leasingu zawartej pomiędzy Najemcą / Leasingobiorcą Samochodu i Usługodawcą oraz zasadom określonym w warunkach ubezpieczenia OC, AC i NNW jakimi objęty jest Samochód. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z w/w warunkami i zasadami.
 5. W przypadku, jeżeli w ramach wniosku Użytkownika wskazał on chęć Rozszerzenia Assistance lub przyjął propozycję Usługodawcy o takie Rozszerzenie Assistance, Usługodawca zgłosi Ubezpieczycielowi zapotrzebowanie na Rozszerzenie Assistance, a potwierdzenie OC w formacie PDF z informacją o rozszerzonym wariancie Assistance dostępne będzie do pobrania z serwisu w ciągu 2 dni roboczych. Zakres Assistance opisany został w OWU które dostępne są do pobrania w serwisie.
 6. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z warunkami Assistance świadczonymi przez Ubezpieczyciela we własnym zakresie.  Zakres Assistance opisany został w OWU które dostępne są do pobrania w serwisie.  
 7. Użytkownik jest w pełni świadomy i akceptuję okoliczność, iż Assistance, w tym Rozszerzenie Assistance są usługami świadczonymi przez Ubezpieczyciela, a Usługodawca w ramach Usługi jest jedynie podmiotem, który jako leasingodawca lub najemca Samochodu ubezpieczanego przez Ubezpieczyciela, zawiadamia Ubezpieczyciela o konieczności Rozszerzenia Assistance. W związku z powyższym, Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za Assistance, w tym Rozszerzenie Assistance i objęte nimi świadczenia Ubezpieczyciela, za wyjątkiem przypadku spowodowanego z winy Usługodawcy niedojścia do skutku Rozszerzenia Assistance pomimo złożenia przez Użytkownika prawidłowego wniosku w tym zakresie.

V. Płatności

 1. Z tytułu Usługi wystawienia Zaświadczenia, Usługodawcy przysługuje opłata administracyjna w wysokości 0 (zero) złotych.
 2. Z tytułu rozszerzenia Assistance, Usługodawcy przysługuje opłata wskazana w serwisie celem pokrycia składki u Ubezpieczyciela.
 3. W przypadku jeżeli Użytkownik korzysta z Usług w ramach umowy najmu lub leasing zawartej z Najemcą / Leasingobiorcą Samochodu, powyżej wskazane opłaty administracyjne, należne Usługodawcy, rozliczone zostanie na podstawie faktury wystawionej przez Usługodawcę na rzecz Najemcy / Leasingobiorcy Samochodu.
 4. W przypadku, jeżeli Użytkownik korzysta z Usług we własnym zakresie, płatność opłat administracyjnych, powinna zostać dokonana za pośrednictwem pośrednika Operatora Płatności, prowadzącego serwis płatności „Przelewy 24”. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym:
  1. Operatorem Płatności będzie -– PayPro S.A. (PayPro) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer NIP 7792369887;
  2. Odbiorcą płatności będzie Usługodawca;
  3. Płatnikiem będzie Użytkownik;
  4. Serwisem pośredniczącym w płatności będzie serwis Przelewy24, pośredniczący w przekazywaniu darowizny pomiędzy Odbiorcą płatności a Płatnikiem;

  Szczegółowe zasady płatności za pośrednictwem „Przelewy 24” określa regulamin udostępniony podczas procesu płatności.

 5. Po dokonaniu płatności, Użytkownikowi w ciągu 2 dni roboczych zostanie wystawiona  faktura.

VI. Reklamacje

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usuwać niezwłocznie wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, jakie zostały zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może powiadomić Usługodawcę o wszelkich wadach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu lub dotyczące Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu (Reklamacje).
 3. Użytkownik może zgłaszać Reklamacje pisemnie pod adres: Warszawa (04-193), ul. Ostrobramska 34, telefonicznie na numer kontaktowy podany w Serwisie, lub za pośrednictwem adresu mailowego kontakt@hertz.pl. Za datę złożenia Reklamacji uznaje się datę jej nadania do Usługodawcy potwierdzoną stemplem pocztowym lub datę jej telefonicznego lub mailowego zgłoszenia.
 4. Użytkownik może złożyć Reklamację w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie będące przyczyną Reklamacji. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym, pozostawia się bez rozpoznania, o czym Usługodawca niezwłocznie powiadamia Użytkownika, co jednak nie uchybia możliwości dochodzenia przez Użytkownik roszczeń wynikających z ogólnie obowiązujących przepisów prawa.
 5. W Reklamacji Użytkownik powinien podać: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn Reklamacji.
 6. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, Usługodawca udzieli odpowiedzi na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na Reklamację Usługodawca przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

VII. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dokona wszelkich starań by Serwisu funkcjonował w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu.
 3. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Serwisem.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Serwisu za pośrednictwem własnego Konta.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Serwisu przez Użytkownika w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 6. Usługodawca zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Serwisu z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Użytkownika.

VIII. Pozostałe prawa i obowiązki

 1. Użytkownik, będący Konsumentem, uprawniony jest do odstąpienia od nabytych Usług bez podania przyczyny.
 2. Użytkownik, będący Konsumentem, może odstąpić od Usług, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Użytkownika płatności pomniejszone o ewentualne spełnione świadczenia, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Użytkownika niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę oświadczenia o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik. Usługodawca w porozumieniu z Użytkownikiem, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Użytkownika dodatkowych kosztów.
 4. Użytkownik może w każdym czasie zgłosić żądanie usunięcia danych osobowych powiązanych z kontem w serwisie, przy czym w przypadku zgłoszenia Usługodawcy żądania usunięcia Konta, rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.

IX. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 1. W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Użytkownikach.
 2. Założenie w Serwisie Konta lub zamówienie Usług, wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych i wyrażenia indywidualnej zgody na ich przetwarzanie przez Usługodawcę. W tym przypadku podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, jednak nie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie może skutkować niemożliwością skorzystania z Serwisu lub/ Usług.
 3. Motorent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Ostrobramska 34, 04-193 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000037337, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP 5220005166, REGON 010267209, będzie administratorem danych osobowych Użytkownika, które będą przetwarzane w celu umożliwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu oraz na potrzeby Usług. Przetwarzaniu będą podlegały w szczególności następujące dane:
 1. imię i nazwisko Klienta,
 2. adres zamieszania i adres do korespondencji Użytkownika;
 3. adres Mailowy,
 4. numer PESEL,
 5. numer NIP,
 6. numer dowodu osobistego i prawa jazdy Użytkownika;
 7. numer rejestracyjny i VIN Samochodu,
 8. numer polisy OC i AC posiadanej przez Użytkownika;
 9. numer karty płatniczej / kredytowej Użytkownika;
 10. numer rachunku bankowego Użytkownika;
 1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych już przekazanych spowoduje uniemożliwienie korzystania z Serwisu lub/i wyświadczenie przez Usługodawcę Usług.
 2. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo:
 1. dostępu do danych (w tym uzyskania ich kopii),
 2. sprostowania i uzupełnienia danych, usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem oraz ograniczenia ich przetwarzania,
 3. do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 4. do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 1. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, na to, w jaki sposób Usługodawca przetwarza dane osobowe. Jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Klient może złożyć skargę w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
 2. W związku ze świadczeniem Usług, Usługodawca może przekazać dane osobowe Klientów podmiotom współpracującym z Usługodawcą, których usługi są niezbędne do prawidłowego świadczenia Usług. W szczególności Usługodawca przekaże dane osobowe Użytkownika Ubezpieczycielowi w celu Rozszerzenia Assistance.
 3. Usługodawca przechowuje dane osobowe przez czas korzystania z Serwisu i/lub niezbędny do wyświadczenia Usług. Przechowuje je także po zakończeniu korzystania z Serwisu i świadczenia Usług:
   1. dochodzenia roszczeń, które dotyczą korzystania z Serwisu lub realizacji Usług,
   2. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, realizowania celów statystycznych i archiwizacyjnych.
 1. Zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych oraz używania plików cookies określone zostały w Polityce prywatności znajdującej się w stopce Serwisu.

X. Postanowienia przejściowe i końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Rozstrzyganie sporów dotyczących korzystania z Serwisu i usług świadczonych za jego pośrednictwem przez Usługodawcę, powstałych pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: i) zmian organizacyjnych lub prawnych Usługodawcy, ii) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do Serwisu, iii) zmiany funkcjonalności Serwisu, z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do jego funkcjonalności.
 3. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Użytkownika może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail wskazany w Koncie bez dodatkowych opłat).
 4. W przypadku nieważności któregokolwiek postanowienia Regulaminu pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Postanowienia nieważne zastąpione zostaną postanowieniami ważnymi zbliżonymi, w stopniu dozwolonym przez prawo, do postanowień nieważnych oraz oddającymi pierwotne intencje Usługodawcy.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem  01.05.2023 r.